Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.mamaboo.pl

 • § 1  Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym składaniem Zamówień, zawieraniem Umów Sprzedaży oraz składaniem Reklamacji jest Sprzedający, tj. MamaBoo Magdalena Kużbiel, adres: ul. Złotych Piasków 24, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP 9661402438, REGON 361855213, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1182) („Ustawa“) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W celu realizacji wymogów ustawowych Sprzedający dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego www.mamaboo.pl  („Regulamin“).
 • § 2  Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów sprzedaży, zawieranych z Klientem, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń.
 2. Powierzone Sprzedającemu dane osobowe przetwarzane będą:
   1. w celu  wykonania przez Sprzedającego złożonego Zamówienia;
   2. w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta – w celu założenia i utrzymywania konta w Systemie teleinformatycznym Sprzedającego w celu ułatwienia Klientowi dokonywania kolejnych zakupów
   3. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody – w celu przekazywania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych Sprzedającego.
 3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta Zamówienia oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży oraz innych czynności, opisanych Regulaminem, przez Sprzedającego.
 4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
 6. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach składania Zamówienia i zawierania umów sprzedaży, w ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach Sklepu Internetowego (określone szczegółowo poniżej w  § 3 Polityki Prywatności);
   2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia.
 7. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia przez Sprzedającego jego danych osobowych, jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Klienta ze Sklepu Internetowego za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, w szczególności gdy jest to niezbędne do rozliczenia zawartych umów sprzedaży.
 8. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 • §  3 Polityka cookies
  1. Sprzedający  używa na stronach internetowych Sklepu Internetowego technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o stronach odwiedzonych przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego www.mamaboo.pl oraz jego aktywności.
  2. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
   1. sesji – działają wyłącznie podczas przeglądania stron Sklepu Internetowego, umożliwiając tym samym prawidłowe działanie tych stron;
   2. trwałe – pozostają na komputerze Klienta po odwiedzeniu strony mamaboo.pl
  3. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 • §  4 Przekazywanie danych podmiotom trzecim
 1. Sprzedający nie jest uprawniony do sprzedawania danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku wykonywania umów sprzedaży i wyłącznie w celu ich realizacji dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę do Klienta zakupionych Towarów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • §  5  Zmiany Polityki Prywatności
  Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku zmiany Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one wyłącznie Zamówień złożonych po wejściu w życie zmienionej Polityki Prywatności. W odniesieniu do już złożonych Zamówień, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili składania Zamówienia.